Bezpečnost práce a požární ochrana Václav Kubelka

BOZP

 • Služby odborně způsobilé osoby v BOZP
 • Roční prověrky BOZP na pracovišti
 • Komplexní i tematické dohlídky za účelem identifikace rizik či nedostatků, řešení úrazů a jiných událostí, ověření aktuálnosti dokumentace, analýza stavu BOZP a její soulad s požadavky právních předpisů
 • Zpracování základní i odborné dokumentace BOZP
 • Metodická podpora a průběžná kontrolní činnost na pracovištích
 • Kategorizace prací
 • Hodnocení rizik na pracovišti
 • Organizace a zajištění BOZP na pracovišti
 • Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Dopravně provozní řád
 • Řád skladu
 • Provozně bezpečnostní předpisy pro stroje, zařízení a pracovní činnosti 
 • Další dokumentace BOZP (provozní předpisy, bezpečnostní pokyny, apod.) 
 • Revize a aktualizace stávající dokumentace
 • Školení o právních předpisech BOZP
 • Školení BOZP na pracovišti
 • Další odborná školení: 
 • – Obsluha manipulační techniky a VZV
 •  – Školení řidičů „referentských“ vozidel
 •  – Školení práce ve výškách
 •  – Obsluha motorových pil a křovinořezů
 •  – Školení dle požadavků klienta
 • Zastoupení při jednání s úřady a institucemi vykonávající odborný dozor v oblasti bezpečnosti práce (SUIP) a ochrany veřejného zdraví (KHS)
 • Směrnice pro práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
 • Lhůtník kontrol a revizí technických zařízení
 • Provádění kontrol vybraných technických zařízení (hasicí přístroje, požární dveře, zařízení pro zásobování požární vodou, bezpečnostní skříně, nouzová světla, malé regály, žebříky a jiné)
 • Plán první pomoci na pracovišti
 • Analýza, návrh, výroba a realizace bezpečnostního značení na pracovišti, značení únikových cest, rizikových míst a nebezpečných prostorů dle platné legislativy